Model Contract de inchiriere

| Fără categorie | 27 ianuarie 2013

Model CONTRACT DE INCHIRIERE

Incheiat azi _____________ la ___________

 

I.   PARTILE CONTRACTANTE

 

1. DL/D-NA_______________________________________________domiciliat in __________________, str.__________________________________________, nr.___, bl.___, ap.___, jud.__________________ identificat cu B.I./C.I./Pasaport cu seria___­_, nr._______________, CNP_____________________________, in calitate de LOCATOR

Si

2. 1. DL/D-NA_______________________________________________domiciliat in __________________, str.__________________________________________, nr.___, bl.___, ap.___, jud.__________________ identificat cu B.I./C.I./Pasaport cu seria___­_, nr._______________, CNP_____________________________, in calitate de LOCATAR,

       Au convenit incheierea prezentului  contract de inchiriere cu respectarea urmatoarelor clauze:

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Art.1 Locatorul asigura chiriasului folosinta spatiului situat in loc.  ________________________________, str._______________________________________, nr,___, bl.___, ap.___, jud. _____________________.

Obiectul inchirierii este format din _________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________.

Art.2 Bunul inchiriat nu este grevat de sarcini.

Art.3 Locatorul preda locatarului bunul inchiriat la data de ____________________.

Art.4 Locatorul preda locatarului bunul inchiriat in buna stare.

Art.5 Bunul inchiriat este dat in folosinta locatarului pentru a servi drept____________________.

III. PRETUL INCHIRIERII, MODALITATI DE PLATA

Art.6 Pretul inchirierii, respectiv chiria este de ____________, (_____________________) in aceasta suma fiind inclusa si plata utilitatilor respectiv: apa/canal/gaz/energie electrica.

Modalitatea de plata:

- locatarul va plati anticipat chiria pe 1  luna si o garantie egala cu valoarea unei chirii, garantie care se va restitui Locatorului la terminarea contractului. In cazul in care vor exista daune ale spatiului, produse din culpa Locatarului, Locatorul va retine din garantie suma necesara  remedierii acestora.

-chiria va fi platita in euro sau lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

-chiria va fi platita la data de _____ ale lunii. In cazul in care locatarul nu plateste la termenul scadent, va suporta penalitati de intarziere de 0.15% pe zi, calculate la suma datorata.

 

IV. DURATA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE

Art.7 Prezentul contract de inchiriere se incheie pe o perioada de ___ luni de zile, cu incepere de la data de ________________ pana la data de ______________..

Art.8 Prezentul contract de inchiriere poate inceta si inainte de data mai sus mentionata prin acordul scris al ambelor parti.

Art.9 Prezentul contract de inchiriere va putea fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti , cu posibilitatea renegocierii cuantumului chiriei.

V. OBLIGATIILE LOCATORULUI

 Art.10 Locatorul va preda locatarului bunul inchiriat, precum si toate accesorile acestuia mobilat/nemobilat si in buna stare de functionare a instalatiilor incepand cu data de __________________.

Art.11 Locatorul nu va stanjeni pe locatar in exercitarea dreptului de folosinta asupra bunului inchiriat si nu va face acte care ar putea restrange folosinta acestuia.

     Art.12 Locatorul, pe durata prezentului contract, nu va executa modificari, schimbari ale structurii bunului inchiriat, de natura     sa tulbure folosinta acestuia de catre locatar sau care ar determina o schimbare a destinatiei bunului inchiriat.

Art.13 Pe toata durata contractului, locatorul il va garanta pe locatar contra oricarei tulburari de drept.

Art.14 Locatorul nu va putea sa inchirieze bunul care face obiectul prezentului contract vreunui tert.

VI. OBLIGATIILE LOCATARULUI

Art.15 Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa pastreze in bune conditii bunul inchiriat precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze.

Art.16 Locatarul va folosi bunul inchiriat numai potrivit destinatiei prevazute in contract.

Art.17 Locatarul, se obliga sa plateasca locatorului chiria la termenul scadent convenit in contract.

Art.18 Locatarul va efectua pe cheltuiala sa lucrarile de reparatii ale bunului inchiriat numai daca sunt determinate de culpa sa.

Art.19 Locatarul va raspunde de distrugere totala sau partiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale.

Art.20 Locatarul ii va permite locatorului sa cotroleze modul cum este folosit bunul inchiriat si starea acestuia la un termen stabilit de comun acord.

Art. 21 Locatarul va respecta regulile de convieţuire socială atât în raporturile cu locatorul, cât şi cu ceilalţi locatari ai imobilului respectiv.

Art.22 Locatarul il va instiinta imediat pe locator despre orice actiune a unei terte persoane care ii tulbura folosinta.

Art.23 Locatarul nu va face modificari spatiului inchiriat decat cu acordul scris al locatorului.

Art.24 Locatarul, la expirarea acestui contract, va restitui locatorului bunul inchiriat impreuna cu toate accesorile acestuia, in aceeasi stare in care le-a primit.

Art.25 Locatarul nu va subinchiria spatiul care face obiectul prezentului contract decat cu acordul scris al Locatorului.

 

VII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art.26 Pentru neplata chiriei in termenele contractuale, locatorul poate solicita unilateral rezilierea contractului si evacuarea imobilului.

 

VIII. LITIGII

Art.27 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de instantele de judecata competente.

 

IX. FORTA MAJORA

Art.28 Forta majora, legal notificata, exonereaza de raspundere partea ce o invoca, in conditiile legii.

 

X. ALTE CLAUZE

Art.29 Reclamatiile referitoare la executarea contractului, ca si corespondenta intre parti se va face in scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire), prin fax sau email.

Art.30 Prezentul contract de inchiriere intra in vigoare la data de ____________________.

Art.31Acest contract are ca temei dispozitiile legislatiei in vigoare.

Art.32 Prezentul contract poate sa inceteze la cererea uneia din parti cu un preaviz prealabil, de ____de zile.

Art.33 Prezentul contract contine 2(doua)pagini si a fost incheiat in 3 exemplare cate unul pentru fiecare parte si unul pentru organul fiscal, astazi ______________________ .

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

LOCATOR                                                                                               LOCATAR

 

 

Acest articol a aparut prima data pe site-ul: http://inter-med.ro/

Drepturile de proprietate intelectuala asupra acestui material apartin www.inter-med.ro. Articolul poate fi preluat public, cu conditia sa fie insotit de textul „sursa: www.inter-med.ro si link catre    http://inter-med.ro/

 

Lasa un raspuns