Model Antecontract vanzare-cumparare

| Fără categorie | 27 ianuarie 2013

Model Antecontract vanzare-cumparare

ANTECONTRACT

DE VANZARE-CUMPARARE

Incheiat azi ____ in loc._______

 Incheiat intre subsemnatii:

 

A.  D-l/D-na­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________, cu  domiciliul in _____________, str. ____________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, jud. ________________, posesor BI/CI/PAS. Seria ___, nr. _________, CNP ___________________________,eliberat de _____________________________, la data de _________________________.

A.  D-l/D-na­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________________, cu  domiciliul in _____________, str. ____________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, jud. ________________, posesor BI/CI/PAS. Seria ___, nr. _________, CNP ___________________________,eliberat de _____________________________, la data de _________________________.

 

In calitate de vanzatori si

 

B.  D-l/D-na­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________, cu  domiciliul in _____________, str. ____________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, jud. ________________, posesor BI/CI/PAS. Seria ___, nr. _________, CNP ___________________________,eliberat de _____________________________, la data de _________________________.

B.  D-l/D-na­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________, cu  domiciliul in _____________, str. ____________________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, ap. ___, jud. ________________, posesor BI/CI/PAS. Seria ___, nr. _________, CNP ___________________________,eliberat de _____________________________, la data de _________________________.

 In calitate de cumparatori, dupa cum urmeaza :

 Art. 1 OBIECTUL ANTECONTRACTULUI

1.1  Subsemnatul vanzator declar ca vand intregul imobil (________________________), situat in __________, jud.. ___________, str. _________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, ap. ____, inscris in CF nr. _____________, nr. top. _____________________, compus din __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2  Imobilul ce face obiectul prezentului antecontract de vanzare-cumparare este in circuitul civil, nu este afectat de nici o clauza de inalienabilitate legala sau conventionala, nu este grevat de nici o sarcina sau servitute, situatie ce reiese si din ___________________________________________.

1.3  Eu, vanzatorul, declar ca nu am semnat cu nici o alta persoana fizica sau juridica promisiune unilaterala sau bilaterala de vanzare a imobilului descris mai sus si ma oblig ca pe toata durata prezentului antecontract de vanzare-cumparare sa nu  instrainez acest imobil unei alte persoane, sa nu-l grevez de sarcini sau servituti, sa nu perfectez alte scrisuri sub forma de antecontract de vanzare-cumparare.

1.4  Eu, cumparatorul ma oblig sa cumpar de la __________________________________ imobilul descris mai sus, pana cel tarziu la data de __________________, in fata notarului.

1.5  Imobilul se va elibera cel tarziu la data de ____________________.

Art. 2 PRETUL STABILIT IN ANTECONTRACT SI MODALITATI DE PLATA

2.1    Pretul vanzarii stabilit este echivalentul in lei al sumei de ___________ (__________________) LEI/EURO la cursul BNR din momentul in care se efectueaza plata.

2.2    Cumparatorul va efectua plati esalonate astfel:       avans/arvuna/pret integral de _____________ ( __________________________)LEI/EURO, suma restanta, adica __________________ ( ____________________________) EURO se va achita vanzatorului la data de _______________, data ce reprezinta momentul perfectarii contractului de vanzare-cumparare in fata notarului public.

 Art.3  OBLIGATIILE  VANZATORULUI

3.1    Sa vanda cumparatorului imobilul ce face obiectul antecontractului de vanzare-cumparare.

3.2    Sa achite pana in momentul perfectarii contractului de vanzare-cumparare toate taxele si cheltuielile aferente imobilului in cauza.

Art.4  OBLIGATIILE  CUMPARATORULUI

4.1    Sa cumpere de la vanzator imobilul ce face obiectul prezentului antecontract de vanzare-cumparare.

Art.5  RASPUNDEREA CONTRACTUALA

5.1  In cazul in care vanzatorul nu-si respecta obligatia de a vinde pana la data de ______________ la pretul si in conditiile stabilite prin prezentul inscris, va fi obligat sa plateasca cumparatorului despagubiri in cuantumul de dublul avansului/arvunei/pretului integral primit, adica _____________ ( _________________________________) EURO.

5.2  In cazul in care cumparatorul nu isi va respecta obligatia de a cumpara pana la data de _____________ din cauze subiective, la pretul si in conditiile stabilite in prezentul inscris, acesta nu are dreptul de a solicita restituirea sumei platite.

5.3  Aceste prevederi sunt valabile si pentru mostenitorii partilor.

Art. 6  LITIGII

Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului antecontract de vanzare-cumparare se vor solutiona pe cale amiabila. In cazul in care aceasta procedura nu stinge litigiul, competenta de solutionare a acesteia apartine instantelor judecatoresti de drept comun.

Art. 7  MENTIUNI SPECIALE:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prezentul antecontract de vanzare-cumparare nu tine loc de contract de vanzare-cumparare si exprima vointa ambelor parti; s-a incheiat azi _______________ in 2 (doua) exemplare,cate unul pentru fiecare parte avand aceeasi valoare juridica.

 

 

VANZATOR                                           MARTORI                                              CUMPARATOR

 

Acest articol a aparut prima data pe site-ul: http://inter-med.ro/

Drepturile de proprietate intelectuala asupra acestui material apartin www.inter-med.ro. Articolul poate fi preluat public, cu conditia sa fie insotit de textul „sursa: www.inter-med.ro si link catre    http://inter-med.ro/

 

 

Lasa un raspuns